Текст песни Eden – Happy Birthday

Тексты песен Eden Happy Birthday

Happy Birthday текст песни
Eden


Ze hayom
Lak'alom
Nitganev Beyak'ad

It's a celebration
Ze ba li pa'am ba shana
Oh oh oh

Happy birth day to you
k'alomot yitgashmu
im nak'gog venirkod ad haboker

Happy birthday to you
she hashanim ya'avru
bekef besimk'a u beosher
always

Yeladim
mizdaknim
od shana
overet

It's a celebration
ze ba li pa'am bashana
oh oh oh

Happy birth day to you
k'alomot yitgashmu
im nak'gog venirkod ad haboker

Happy birthday to you
she hashanim ya'avru
bekef besimk'a u beosher
always

Mesiba mesiba
it's my party it's my party...
darling draling
oh oh oh

Happy birth day to you
k'alomot yitgashmu
im nak'gog venirkod ad haboker

Happy birthday to you
she hashanim ya'avru
bekef besimk'a u beosher
always

happy birthday